REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„HT GRILL 2024”

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji „HT Grill 2024” jest firma HT Heiztechnik Sp. z o.o. z siedzibą w Skarszewach
 2. Promocja prowadzona jest w dniach od 10 czerwca do 07 lipca 2024 r.
 3. Promocja prowadzona jest na terenie Polski.
 4. Promocja dotyczy wyłącznie kotłów typu:
  – ONE i wszystkie pokrewne,
  – FLAT i wszystkie pokrewne,
  – NEXT i wszystkie pokrewne,
  – Q Pellet i wszystkie pokrewne,
  – DasPell i wszystkie pokrewne,
  – Eko i wszystkie pokrewne.
  wyprodukowanych przez HT Heiztechnik, i zakupionych na terenie Polski w „Autoryzowanej sieci sprzedaży Organizatora”.
 5. Promocja dotyczy urządzeń fabrycznie nowych. Nie dotyczy kotłów używanych.
 6. Promocja skierowana jest wyłącznie do firm instalacyjnych zajmujących się montażem urządzeń grzewczych, zwanych dalej Uczestnikiem Promocji.
 7. Promocja dotyczy kotłów zakupionych w okresie od 10 czerwca do 07 lipca 2024 r.

Warunki i zasady udziału w promocji

 1. Zakup kotła, wyprodukowanego przez HT Heiztechnik, o mocy do 60 kW,
  upoważnia do zakupu grilla lub paleniska ogrodowego za kwotę 1 zł.
 2. Podana cena jest ceną netto i obejmuje koszt dostawy na terenie Polski.
 3. Sprzedaż promocyjna będzie się odbywać według poniższych zasad:
  – za zakup jednego kotła uczestnik akcji pozyskuje prawo do promocyjnego zakupu jednej sztuki paleniska ogrodowego,
  – prawo do promocyjnego zakupu grilla, uczestnik akcji uzyskuje po zakupie dwóch sztuk kotła,
  – uczestnik ma prawo do zakupu grilla lub paleniska (zakupów nie można łączyć).
 4. Uczestnik Promocji „HT Grill 2024” zobowiązany jest do przesłania do firmy HT Heiztechnik, na adres biuro@heiztechnik.pl zamowienia oraz dokumentu zakupu, wraz ze zdjęciem tabliczki znamionowej kotła.
 5. Zgłoszenia należy składać najpóźniej do dnia 15 lipca 2024 roku.
 6. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika Promocji od umowy zakupu kotła, będzie powodować utratę przyznanych mu praw w ramach akcji promocyjnej.
 7. Korzyści wynikające z zakupu udzielone w ramach Promocji nie podlegają wymianie na gotówkę lub inny ekwiwalent.
 8. Każdy Uczestnik biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 9. Regulamin promocji dostępny na stronie internetowej www.heiztechnik.pl

Postanowienia końcowe

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją, będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny, właściwy dla miasta Gdańska.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.heiztechnik.pl

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania Promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Administratorem danych osobowych Uczestników jest firma HEIZTECHNIK Sp. z o.o. z siedzibą w Skarszewach
 2. W pozostałym zakresie, do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia Promocji, znajdują zastosowanie zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.heiztechnik.pl, które są dostępne na stronie www.heiztechnik.pl