Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka
Priorytet IV – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działania 4.3
Kredyt technologiczny

Beneficjent: P. P. Heiztechnik Sp. z o.o. Sp. k. Numer umowy o dofinansowanie: UDA – POIG.04.03.00-00-472/11-00

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działanie 4.3 „Kredyt technologiczny”

Wartość projektu: 7 000 000.00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 2 550 000.00 PLN
Okres realizacji: 01-01-2012 – 31-03-2013

Więcej informacji o POIG na stronach:
www.bgk.pl www.parp.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.mrr.gov.pl

Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI – Polska na rynku międzynarodowym
Działania 6.1 Paszport do eksportu
„Eksport naszą szansą”

Beneficjent: P. P. Heiztechnik Sp. z o.o. Sp. k.
Numer umowy o dofinansowanie: UDA – POIG.06.01.00-22-054/12-00

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”

Wartość projektu: 412 000.00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 178 500.00 PLN
Okres realizacji: 01-09-2012 – 31-08-2014

Więcej informacji o POIG na stronach:
www.parp.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.mrr.gov.pl