Ulga termomodernizacyjna

Czym jest ulga termomodernizacyjna

Ulga termoizolacyjna jest to projekt przygotowany dla właścicieli budynków jednorodzinnych, czyli budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego lub w zabudowie bliźniaczej szeregowej lub grupowej. Polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tj. od dochodu) wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Chodzi właśnie o te na materiały budowlane, urządzenia i usługi, które określił Minister Inwestycji i Rozwoju w ww. rozporządzeniu.

Projekt ten ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię i w jego ramach przewidziane są następujące działania:

 • ulepszenia, w wyniku których zmniejszy się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych np. wykonanie izolacji ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej,
 • ulepszenia, które zmniejszą straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, pod warunkiem, że budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków, np. wymiana kotła w ocieplonym budynku.
 • przyłącza techniczne do scentralizowanego źródła ciepła, jak np. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne np. instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Firma Heiztechnik posiada w swojej ofercie szeroką gamę urządzeń, które spełniają wymogi potrzebne uzyskania ulgi termomodernizacyjnej.

Według załącznika do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. (poz. 2489) w Wykazie rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych urządzenia Heiztechnik można znaleźć w następujących punktach.

 1. Materiały budowlane i urządzenia:
  W punkcie:
  6) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
  Kotły pelletowe https://heiztechnik.pl/kotly-pelletowe/
  Kotły węglowe https://heiztechnik.pl/kotly-z-podajnikiem/ oraz w punkcie:
  11) pompa ciepła wraz z osprzętem
  Pompy ciepła https://heiztechnik.pl/pompy-ciepla/

Prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej ma podatnik PIT (rozliczający PIT według skali podatkowej i 19% stawki podatku – tzw. podatek liniowy), właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym to budynku było lub jest realizowane przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą także skorzystać:

 • podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (zarówno od przychodów z działalności gospodarczej jak i z najmu, dzierżawy lub innych podobnych umów).
 • osoby fizyczne opodatkowane PIT lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych uzyskujące przychody ze sprzedaży produktów przetworzonych z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć nie więcej niż 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Czyli limit ten (53 tys, zł) dotyczy osoby podatnika bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

Wysokość tych wydatków ustala się wyłącznie na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Odliczyć można wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został przez podatnika odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.