PROMOCJA ZAKOŃCZONA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„KOCIOŁ HT HEIZTECHNIK Z PELLETEM BARLINEK”

POBIERZ ZAMÓWIENIE

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „KOCIOŁ HT HEIZTECHNIK Z PELLETEM BARLINEK” jest firma HEIZTECHNIK Sp. z o.o., adres: 83-250 Skarszewy. ul. Drogowców 7 wpisana do KRS pod numerem 0000948806, NIP 592-214-17-34, Regon 220362773 zwana dalej Organizatorem. Współorganizatorem akcji jest firma BARLINEK S.A. z siedzibą w Kielcach
 2. Promocja prowadzona jest w dniach od 10 lipca 2023 r. do 31sierpnia 2023 r. lub do wyczerpania zapasów.
 3. Promocja prowadzona jest na terenie Polski.
 4. Promocja obowiązuje wyłącznie dla kotłów pelletowych wyprodukowanych przez Organizatora i zakupionych na terenie Polski w ,,Autoryzowanej sieci sprzedaży Organizatora”.
 5. Promocja dotyczy zakupu urządzeń fabrycznie nowych. Nie dotyczy zakupu kotłów używanych.
 6. Promocja skierowana jest wyłącznie do klientów detalicznych.
 7. Promocja nie obejmuje zakupów dokonywanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą do celów dalszej odsprzedaży.
 8. Uczestnik promocji zobowiązany jest do przesłania wymaganych dokumentów w terminie do 7 dni od daty zakupu kotła.
 9. Wymaganym dokumentem udziału w promocji jest przesłanie wypełnionego załącznika pod nazwą ,,KOCIOŁ HT HEIZTECHNIK Z PELLETEM BARLINEK – ZAMÓWIENIE”.

Warunki i zasady udziału w promocji

 1.  Zakup kotła pelletowego wyprodukowanego przez Organizatora o mocy do 60 kW upoważnia do zakupu 1 palety* o wadze 990 kg (to jest 66 worków po 15 kg) pelletu marki BARLINEK za kwotę 1000 zł.
 2. Podana cena jest ceną brutto i obejmuje koszt dostawy pelletu na terenie Polski.
 3. Uczestnik promocji „KOCIOŁ HEIZTECHNIK Z PELLETEM BARLINEK” zobowiązany jest do przesłania do organizatora wymaganego załącznika ,, KOCIOŁ HT HEIZTECHNIK Z PELLETEM BARLINEK – ZAMÓWIENIE” wraz z dokumentem zakupu oraz zdjęciem tabliczki znamionowej kotła.
 4. Uczestnik chcący zakupić pellet w promocyjnej cenie, po spełnieniu warunków wynikających z niniejszego REGULAMINU, zobowiązany jest do przesłania wymaganych dokumentów pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@heiztechnik.pl lub w formie papierowej na adres Organizatora.
 5. Po otrzymaniu kompletu wymaganych w warunkach REGULAMINU dokumentów Organizator prześle w terminie do 7 dni informację o spełnieniu warunków promocji.
 6. Współorganizator akcji, producent pelletu BARLINEK, prześle uczestnikowi promocji fakturę proforma, na zakup 1 palety* pelletu.
 7. Zapłata należności za przesłaną fakturę proforma, powinna nastąpić w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania.
 8. Na wskazany przez uczestnika adres, w terminie do 7 dni, przesłana zostanie 1 paleta* pelletu BARLINEK, zakupionego w promocji.
 9. Wymagania dotyczące dostawy. Droga dojazdowa musi być utwardzona (asfalt, beton, płytki) i przejezdna (bez zarośli, itp.). Jeśli kierowca stwierdzi, że droga jest nieprzejezdna lub zagraża w jakikolwiek sposób rozładunkowi, ma prawo odmówić rozładunku dostawy. W takim przypadku Klient jest zobowiązany wskazać drugi adres rozładunku. Zlecenia dostawy realizują samochody ciężarowe o ładowności powyżej 3,5 t.
 10. W przypadku zwrotu towar powinien zostać przygotowany w takiej formie, w jakiej został do Państwa dostarczony, tzn. na palecie, zabezpieczony folią stretch. Odbiór jest możliwy tylko z miejsca utwardzonego
 11. Odstąpienie od umowy zakupu pelletu – klient w ciągu 14 dni od zakupu pelletu w promocyjnej cenie może wystąpić o zwrot towaru i pieniędzy za zakupiony towar. W takim przypadku prosimy o informację na adres info@barlinek.com.pl.
 12. Akcja promocyjna dotyczy urządzeń zakupionych w terminie od 10 lipca do 31 sierpnia 2023 roku.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji przed dniem 31 sierpnia 2023 w przypadku wyczerpania się zapasów produktu objętego promocją.
 14. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zakup przez Uczestnika Promocji, w „Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży Heiztechnik”, kotła pelletowego o mocy do 60 kW.
 15. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika Promocji od umowy zakupu kotła, będzie powodować utratę przyznanych mu praw w ramach akcji promocyjnej.
 16. Korzyści wynikające z zakupu udzielone w ramach Promocji nie podlegają wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.
 17. Każdy Uczestnik biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 18. Regulamin promocji dostępny na stronie internetowej www.heiztechnik.pl

Postanowienia końcowe

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją, będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny, właściwy dla miasta Gdańsk.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.heiztechnik.pl

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania Promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Administratorem danych osobowych Uczestników jest firma HEIZTECHNIK Sp. z o.o. z siedzibą w Skarszewach przy ul. Drogowców 7, KRS nr: 0000948806 oraz firma BARLINEK S.A. z siedzibą w Kielcach
 2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia Promocji znajdują zastosowanie zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.heiztechnik.pl, które są dostępne na stronie www.heiztechnik.pl

* 1 paleta (66 worków po 15kg razem 990 kg)