PROMOCJA ZAKOŃCZONA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Komunikacja bezprzewodowa z twoim kotłem”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji „Komunikacja bezprzewodowa z twoim kotłem” jest firma HEIZTECHNIK Sp. z o.o. z siedzibą w Skarszewach przy ul. Drogowców 7, KRS nr: 0000948806.
 2. Promocja prowadzona jest w dniach od 11 lipca 2022 r. do 31-08-2022 do godz. 23:59 lub do wyczerpania się zapasów.
 3. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na niżej określonych zasadach.
 4. Promocja obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do zamówień produktu składanych na adres:
  zamowienia@heiztechnik.pl
 5. Promocja nie obowiązuje w sklepach stacjonarnych ani też w odniesieniu do zamówień składanych za pomocą internetu na inne adresy, niż ten podan

Warunki i zasady udziału w promocji

 1. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest możliwość skorzystania z rabatu w wysokości 100% ceny zakupu produktu: „Moduł internetowy HT Tronic Connect” (dalej Promocja).
 2. Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów będących konsumentami. Promocja nie obejmuje zakupów dokonywanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji przed dniem 31-08-2022 w przypadku wyczerpania się zapasów produktu objętego promocją tj. „Moduł internetowy HT Tronic Connect”.
 4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zakup przez Uczestnika Promocji, w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży Heiztechnik, jednego z kompaktowych kotłów Heiztechnik występujących pod nazwami FLAT, FLAT Basic, ONE, ONE Basic, ONE Plus, ONE Plus Basic, NEXT i NEXT Basic.
  Z promocji mogą korzystać wyłącznie ci Klienci, którzy dokonali zakupu po dniu 10.07.2022 r.
 5. Rabat dotyczy wyłącznie ceny produktu „Moduł internetowy HT Tronic Connect”, która obowiązuje w momencie składania zamówienia. W czasie trwania promocji ceny produktów mogą ulec zmianie.
 6. W celu skorzystania z promocji należy drogą elektroniczną, na adres: zamowienia@heiztechnik.pl skierować zamówienie na produkt „Moduł internetowy HT Tronic Connect” i dołączyć do zamówienia dowód zakupu jednego z kotłów kompaktowych Heiztechnik, występujących pod nazwami FLAT, ONE i NEXT.
 7. Promocja nie obejmuje kosztów wysyłki produktu: „Moduł internetowy HT Tronic Connect” wynoszących 30 zł brutto, które zostaną pokryte w całości przez Uczestnika Promocji.
 8. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika Promocji od umowy zakupu jednego z kotłów kompaktowych Heiztechnik, występujących pod nazwami FLAT, ONE i NEXT, będzie powodować utratę rabatów przyznanych Uczestnikowi tytułem udziału w Promocji.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i programami lojalnościowym Heiztechnik Sp. z o.o.
 10. Każdy uczestnik może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.
 11. Rabat udzielony w ramach Promocji nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.
 12. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 13. Regulamin promocji dostępny na stronie internetowej www.heiztechnik.pl

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania Promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Administratorem danych osobowych Uczestników jest HEIZTECHNIK Sp. z o.o. z siedzibą w Skarszewach przy ul. Drogowców 7, KRS nr: 0000948806.
 2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia Promocji znajdują zastosowanie zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.heiztechnik.pl, które są dostępne na stronie www.heiztechnik.pl

Postanowienia końcowe

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla miasta Gdańsk.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.heiztechnik.pl