Ogólne warunki sprzedaży i dostaw (OWS) dla Przedsiębiorców

Heiztechnik Sp. z o.o.

z dnia 18-10-2022 r.

 

1. Zakres stosowania OWS

 1. Dostawy, usługi, oferty i inne świadczenia dla Przedsiębiorców tj. podmiotów zawodowo trudniących się prowadzeniem działalności gospodarczej (zwanych dalej Kupującym lub Klientem) realizowane są przez firmę Heiztechnik Sp. z o.o. NIP 5922141734 (zwanym dalej HT) wyłącznie na podstawie niniejszych OWS, które obowiązują także dla wszystkich przyszłych stosunków handlowych.
 2. Oferty i zamówienia będą podlegały OWS obowiązującym w momencie składania zamówień. Warunki są publikowane na stronie internetowej HT.
 3. HT zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWS w dowolnym czasie. Klienci i użytkownicy będą informowani o zmianie warunków w bieżących ofertach. Składając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami i, że je akceptuje.
 4. Strony mogą odstąpić od zasad OWS lub je zmodyfikować w drodze umowy o charakterze indywidualnym zawartej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zawarcie w/w umowy skutkuje wyłączeniem odpowiednich postanowień OWS, w miejsce których stosuje się zapisy nowego porozumienia między Stronami. Strony pozostają związane postanowieniami OWS w pozostałym zakresie

2. Zamówienie towaru, usługi oraz oferty

 1. Zamówienie może być złożone przez Kupującego pisemnie lub drogą elektroniczną (EDI, mail). Dla zamówienia składanego w formie elektronicznej właściwy adres email to: zamowienia@heiztechnik.pl
 2. Kupujący zobowiązany jest do podania na zamówieniu:
  • dane kupującego
  • dokładny adres dostawy (imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dostawy, nazwa ulicy, numeru budynku, kod pocztowy i miejscowość, numer kontaktowy)
  • szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wskazanie kodu katalogowego produktu, ilości zamawianych produktów.

  Brak wskazania kodu katalogowego może skutkować wydłużeniem realizacji zamówienia, jak również dostawą urządzeń z wyposażeniem standardowym

 3. HT do 48h (dwóch dni roboczych) wysyła w formie maila potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Heiztechnik jest uprawniony do dokonania modyfikacji i zmian w stosunku do złożonego przez Kupującego zamówienia, które to zmiany zawarte będą w potwierdzeniu zamówienia. Brak odpowiedzi na potwierdzenie zamówienia ze strony Kupującego w ciągu 24 godzin (jeden dzień roboczy) od jego wysłania przez HT jest uważane za akceptację warunków zamówienia określonych przez HT.
 4. Wysłanie przez HT potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji lub wystawienie przez niego faktury jest równoznaczne z zawarciem przez Strony umowy kupna-sprzedaży na warunkach określonych w niniejszych OWS oraz w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. W przypadku wystąpienia przez Kupującego z propozycją jakichkolwiek zmian, co do zamówienia przyjętego już przez HT do realizacji, do skutecznego ich uwzględnienia wymagana jest zgoda HT wyrażona w formie pisemnej lub mailowej.
 6. Klient może anulować zamówienie produktów standardowych z katalogu „Pomp ciepła”, „Części zamiennych” i „Kotłów grzewczych (w wykonaniu standardowym)” do momentu wysłania zamówionych produktów przez HT.
 7. Zamówienia obejmujące:
  • urządzenia w wykonaniu niestandardowym
  • produkty i towary wykonywane wg indywidualnych wytycznych Klienta

  mogą być anulowane maksymalnie w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez HT. Po tym czasie, w zależności o momentu anulowania zamówienia, Klient zostanie obciążony kwotą proporcjonalną do stanu zaawansowania realizacji zamówionego towaru.

 8. Jakakolwiek oferta przedstawiona przez HT, zachowuje ważność przez okres 7 dni, chyba że oferta stanowi inaczej.
 9. Oferta przedstawiona przez HT może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń.
 10. Przyjęcie przez Klienta oferty z zastrzeżeniem jakiejkolwiek zmiany wymaga przedstawienia nowej oferty przez ML.

3. Ceny produktów / warunki płatności

 1. Aktualny „Cennik” jest zawsze dostępny w biurze Sprzedawcy lub na stronie internetowej: www.Heiztechnik.pl
 2. HT zastrzega sobie prawo do korekty „Cennika” bez konieczności każdorazowego, uprzedniego informowania o tym fakcie Kupującego.
 3. Nowy Cennik staje się wiążący dla Stron każdorazowo od momentu jego doręczenia Kupującemu lub też z chwilą umożliwienia Kupującemu zapoznania się z treścią nowego Cennika przez co rozumie się m.in. publikację Cennika na stronie internetowej: www.Heiztechnik.pl
 4. HT zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany ceny określonej w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku:
  • nagłego wzrostu cen surowców używanych do produkcji w szczególności cen: stali, aluminium, miedzi o więcej niż 15% w stosunku do ceny tych materiałów z dnia potwierdzenia transakcji.
  • nagłego wzrostu cen energii elektrycznej, gazu o więcej niż 30% w stosunku do ceny nośników z dnia potwierdzenia transakcji.
  • nagłego wzrostu cen paliw (ropa, benzyna) o więcej niż 30% w stosunku do ceny nośników z dnia potwierdzenia transakcji.
 5. Wszystkie ceny podane w „Cenniku” są cenami netto (bez podatku VAT) oraz zostały skalkulowane przy założeniu odbioru zamówienia przez Klienta w magazynie HT (ceny loco magazyn HT).
 6. Cena netto nie obejmuje żadnych dodatkowych usług takich jak koszty transportu, montażu, uruchomienia itp.
 7. Faktury firmy HT muszą być zapłacone w całości w uzgodnionym terminie podanym na fakturze. Po upływie terminu płatności Klient będzie automatycznie dłużny HT tzw. rekompensatę za koszty odzyskania należności obliczoną na podstawie art. 10 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.) i odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. W przypadku, gdy Klient opóźnia się z zapłatą wymagalnej należności, HT zastrzega sobie prawo do wstrzymania dalszych dostaw. Potrącenie wierzytelności Klienta w stosunku do HT z wierzytelnościami HT w stosunku do Klienta wymaga uprzedniej pisemnej zgody HT.
 8. Za dzień otrzymania zapłaty uważa się dzień uznania środków pieniężnych na koncie bankowym HT
 9. Kupujący upoważnia HT do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbierania w imieniu Kupującego i do przesyłania ich na wskazany przez Kupującego adres w wersji elektronicznej.

4. Wydanie towaru, transport i odbiór przez Kupującego

 1. Wydanie towaru następuje z chwilą wydania go z magazynu HT. Moment ten uznawany jest za datę sprzedaży, co na mocy właściwych przepisów prawa upoważnia i zobowiązuje HT do wystawienia faktury VAT.
 2. Transport towarów oznacza ich dostarczenie do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu. Jeżeli miejscem dostawy towaru jest miejsce inne niż adres Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do wskazania osoby upoważnionej do odbioru towaru.
 3. W przypadku, gdy towar dostarczany jest za pośrednictwem niezależnego Przewoźnika, odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego z chwilą wydania tego towaru Przewoźnikowi z magazynu HT, jeżeli był on zaangażowany przez Kupującego.
 4. W wypadku zaangażowania Przewoźnika przez HT odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego z datą wydania tego towaru przez Przewoźnika Kupującemu. Kupujący gwarantuje wjazd i wyjazd z miejsca rozładunku. Jeżeli nie będzie takiej możliwości HT może odmówić wydania towaru w nowe miejsce rozładunku wskazane przez Kupującego. Ryzyko i koszt dostawy w nowe miejsce rozładunku ciąży na Kupującym. Kupujący zostanie też obciążony kosztami dostawy w przypadku nieobecności na miejscu rozładunku osoby umocowanej do odbioru towaru.
 5. Otrzymanie zamówionego towaru Kupujący lub osoby przez niego upoważnione potwierdzają poprzez złożenie podpisu na dokumencie dostawy.
 6. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego towaru przy jego odbiorze. W przypadku zastrzeżeń Kupującego, co do zamówionego towaru, a w szczególności w przypadku stwierdzonych uszkodzeń, dostaw niekompletnych lub wykraczających poza złożone zamówienia Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić Heiztechnik i bez zbędnej zwłoki dostarczyć kopie listu przewozowego, protokołu reklamacyjnego i innych dokumentów dostawy oraz odpowiednie oświadczenia przewoźnika o zaistniałych uszkodzeniach lub brakach.
 7. W przypadku, gdy Kupujący przyjął towar, nie sprawdziwszy uprzednio wraz z przewoźnikiem jego stanu, oraz ilości albo nie zgłosił przewoźnikowi zastrzeżeń wskazujących braki lub uszkodzenia- domniemywa się, że otrzymał towar w stanie opisanym w liście przewozowym.
 8. Z chwilą wydania towaru Kupującemu, przechodzi na niego odpowiedzialność za uszkodzenia oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty.
 9. W przypadku zmiany miejsca dostawy przez Kupującego po dokonaniu załadunku, o ile będzie ona możliwa, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów wynikających ze zmiany miejsca dostawy.
 10. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą ceny za dostarczony towar albo jeżeli ze względu na jego stan majątkowy HT poweźmie wątpliwości, czy zapłata ceny za towar, który ma być dostarczony później nastąpi w terminie, HT ma prawo powstrzymać się z dostarczeniem towaru oraz realizacją zamówień dopóki Kupujący nie uiści wszelkich należnych kwot lub nie zabezpieczy ich płatności w sposób uzgodniony przez Strony.
 11. HT ma prawo odmowy i nie przyjęcia zwrotu towarów od Kupującego, jeżeli zwroty te nie były wcześniej uzgodnione i potwierdzone przez HT. W szczególności dotyczy to przypadków, gdy dostawa jest zgodna z zamówieniem Kupującego.
 12. HT jest właścicielem urządzeń/produktów do momentu całkowitego uiszczenia płatności przez Kupującego. Do tego momentu ryzyko utraty, uszkodzenia lub pomniejszenia wartości towaru już wydanego ponosi Kupujący.

5. Gwarancja

 1. HT udziela gwarancji jakości na sprzedawane Urządzenia na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej dostępnej na stronie www.heiztechnik.pl oraz będącej częścią instrukcji obsługi.
 2. HT ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji, tylko wtedy, gdy wada powstała z przyczyn tkwiących w samym urządzeniu.
 3. HT ma prawo wyboru, czy usunąć wadę czy też dostarczyć urządzenie wolne od wad.
 4. Gwarancją są objęte tylko urządzenia zamontowane zgodnie z instrukcją obsługi, warunkami gwarancji i obowiązującymi przepisami.
 5. Gwarancja ważna jest tylko w przypadku potwierdzenia montażu urządzenia “Protokołem uruchomienia”. W celu uruchomienia ochrony gwarancyjnej należy wysłać kompletnie wypełniony “Protokół uruchomienia” wraz z podpisami klienta i instalatora na adres firmy HT.
 6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń automatyki, wynikających z awarii sieci elektrycznej lub energetycznej (zwarcia, przepięcia) oraz wyładowań atmosferycznych (uderzenie pioruna).
 7. Zgodnie z art. 558 § 1 KC odpowiedzialność HT z tytuły rękojmi jest wyłączona.

6. Siła wyższa

 1. Jeżeli z przyczyn niezależnych od HT objętych np. siłą wyższą tj.: decyzją urzędów państwowych, zakłóceniami w produkcji spowodowanymi brakiem surowców, strajkiem, w tym również u dostawców i kooperantów HT, nastąpi opóźnienie w realizacji zamówienia uzgodniony termin zostanie odpowiednio wydłużony przez HT. O powyższych okolicznościach strony niezwłocznie poinformują się na piśmie, mailowo lub telefonicznie.

7. Tajemnica handlowa

 1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich udostępnionych im informacji (dokumentacji technicznej, ofert cenowych itp.), które zostały określone jako poufne lub które należy zgodnie z innymi okolicznościami określić jako tajemnicę handlową lub tajemnicę przedsiębiorstwa.
 2. W przypadku poniesienia przez HT strat spowodowanych niezapewnieniem przez Kupującego poufności otrzymanej dokumentacji, HT ma prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, bez żadnych ograniczeń kwotowych w tym zakresie.
 3. Klauzula poufności nie dotyczy urzędów wydających niezbędne zezwolenia, certyfikaty itp.

8. Odszkodowania i kary umowne

 1. Odpowiedzialność HT w przypadku wad produktu jest ograniczona do wymiany wadliwych produktów.
 2. HT nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia odpowiedniego towaru w danym terminie.
 3. Dokonana przez HT wymiana wadliwego towaru na wolny od wad wyczerpywać będzie wszelkie roszczenia Klienta z tytułu dostarczenia wadliwego towaru.
 4.  HT nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z wyłączeniem z eksploatacji towaru oraz za szkody następcze lub pośrednie, w tym za utracone korzyści, spowodowane wystąpieniem wady towaru.

9. Postanowienia końcowe

 1. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez HT oraz podmioty działające na jego zlecenia. Kupującemu przysługują wszelkie prawa wynikające z ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie zmiany niniejszych OWS wchodzą w życie w terminie podania ich do wiadomości Odbiorcy, przez co rozumie się m.in. publikację zmienionych OWS na stronie internetowej: www.Heiztechnik.pl.
 4. Wszelkie spory mogące wynikać między stronami będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla HT.
 5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszych OWS byłyby nieważne lub niewykonalne w świetle prawa polskiego, nie wpłynie to w żadnym stopniu na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień zawartych w OWS.