REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Letnia promocja serwisowa”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji „Letnia promocja serwisowa” jest firma HT HEIZTECHNIK Sp. z o.o. z siedzibą w Skarszewach przy ul. Drogowców 7, KRS nr: 0000948806.
 2. Promocja prowadzona jest w dniach od 1.04 2024 r. do 31.08.2024 do godz. 23:59.
 3. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na niżej określonych zasadach.
 4. Promocja obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do zamówień usługi składanych na adres: serwis@heiztechnik.pl. Promocja nie obowiązuje w sklepach stacjonarnych ani też w odniesieniu do zamówień składanych za pomocą internetu na inne adresy, niż ten podany powyżej.
 5. Udział w promocji jest dobrowolny.

Warunki i zasady udziału w promocji

 1. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest możliwość skorzystania z rabatów według poniższych kryteriów:
  – 20% rabatu na usługę serwisową dla Stałych Klientów,
  – 10% rabatu dla pozostałych klientów, u których usługa serwisowa wykonywana jest po raz pierwszy,
  – 5% rabatu na części zamienne,
  – podstawą obliczenia rabatu jest „Cennik części zamiennych”, umieszczony na stronie www.heiztechnik.pl w zakładce „Do Pobrania/cenniki”,
  – Stały Klient – osoba fizyczna lub firma, która minimum raz skorzystała z odpłatnych usług serwisu fabrycznego HT Heiztechnik.
 2. Rabat otrzymywany jest podczas końcowego rozliczenia wartości usługi, bezpośrednio po jej wykonaniu.
 3. Rabat udzielony w ramach Promocji nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.
 4. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Organizator akcji zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji przed dniem 31-08-2024.
 5. Termin realizacji zamówionej usługi na warunkach promocyjnych jest ustalany przez pracowników Działu Serwisu firmy HT Heiztechnik. Czas oczekiwania na usługę może wynieść maksymalnie 4 tygodnie.
 6. W celu skorzystania z promocji należy drogą elektroniczną, na adres: serwis@heiztechnik.pl skierować zamówienie na usługę i załączyć do zamówienia następujące dane:
  – imię i nazwisko zgłaszającego,
  – nazwa firmy,
  – numer telefonu,
  – adres,
  – numer fabryczny kotła,
  – ewentualne uwagi dotyczące działania urządzenia.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i programami lojalnościowym HT Heiztechnik Sp. z o.o.
 8. Każdy uczestnik może skorzystać z Promocji tylko jeden raz w ciągu roku.
 9. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 10. Regulamin promocji dostępny na stronie internetowej www.heiztechnik.pl

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania Promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Administratorem danych osobowych Uczestników jest HT HEIZTECHNIK Sp. z o.o. z siedzibą w Skarszewach przy ul. Drogowców 7, KRS nr: 0000948806.
 2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia Promocji znajdują zastosowanie zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.heiztechnik.pl, które są dostępne na stronie www.heiztechnik.pl

Postanowienia końcowe

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla miasta Gdańsk.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.heiztechnik.pl