Polityka prywatności HT Heiztechnik Spółka z o.o. z siedzibą w Skarszewach

Politykę prywatności przygotowaliśmy w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, z dnia 4.5.2016r.) (dalej: Rozporządzenie 2016/679).

Ilekroć w Polityce używamy pojęcia dane osobowe, rozumiemy przez to wszelkie informacje identyfikujące lub umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania itp. Natomiast poprzez przetwarzanie danych rozumiemy wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych jak np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, ujawnianie, usuwanie.

Korzystając z naszych usług, w tym usług oferowanych za pośrednictwem naszego serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.heiztechnik.pl/serwis-ht (dalej: Serwis), udostępnianego użytkownikom za pomocą sieci Internet, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z Polityką prywatności.

Administratorem Twoich danych osobowych jest HT Heiztechnik Spółka z o.o. z siedzibą w Skarszewach, ul. Drogowców 7, 83-250 Skarszewy, NIP 5922141734, REGON 220362773, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 948806, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „Administrator”).

Wszelkie pytania oraz wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować do Administratora na adres e-mail: ado@heiztechnik.pl, lub drogą poczty tradycyjnej na adres: HT Heiztechnik Spółka z o.o. z siedzibą w Skarszewach, ul. Drogowców 7, 83-250 Skarszewy, z dopiskiem „Administrator Ochrony Danych”.

Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w szczególności w związku z korzystaniem przez Ciebie z oferowanych przez nas usług świadczonych zarówno drogą tradycyjną jak i drogą elektroniczną za pośrednictwem naszego Serwisu np. w celu złożenia zamówienia, wykonania lub rozliczenia świadczonych usług, rejestracji lub prowadzenia konta/profilu na naszym forum internetowym, zamieszczania pytań lub komentarzy na forum internetowym, zapoznawania się z treścią wpisów w Serwisie lub forum internetowym lub w innych celach związanych z świadczonymi przez Administratora usługami.
 2. Twoje dane przetwarzamy także w związku z kierowaną do nas przez Ciebie w różnych sprawach korespondencją, w tym w sposób tradycyjny, telefonicznie lub elektronicznie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Twoje dane osobowe możemy również przetwarzać do kierowania komunikatów o charakterze marketingowym, jeżeli pozwalają nam na to obowiązujące przepisy prawa, jest to naszym prawnie usprawiedliwionym interesem jako administratora Twoich danych osobowych lub wyraziłeś nam na to zgodę.
 4. Twoje dane przetwarzamy także w związku z nałożonymi na nas obowiązkami określonymi obowiązującymi przepisami prawa np. w zakresie rachunkowości lub prawa podatkowego.
 5. Jeżeli przebywasz na nieruchomościach lub w budynkach Administratora, Twoje dane osobowe możemy także przetwarzać w naszym systemie monitoringu wizyjnego (rejestracja obrazu).

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?

Twoje dane gromadzimy w następujący sposób:

 1. gdy swoje dane podajesz nam osobiście w formularzach kierowanych do Administratora w formie papierowej, przez korzystanie z Serwisu (np. w formularzu rejestracji do forum internetowego lub w zamieszczanych w ramach forum postach), mediów społecznościowych (np. poprzez polubienie naszego fanpage’a, zamieszczanie w nim swoich komentarzy lub przesyłanie przez media społecznościowe wewnętrznych wiadomości do nas), pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, przez telefon lub w inny sposób;
 2. automatycznie, gdy przebywasz w obszarze monitoringu wizyjnego Administratora (rejestracja obrazu na nieruchomościach oraz w budynkach Administratora) lub gdy korzystasz z naszego Serwisu lub Aplikacji (np. gromadzimy Twoje dane z wykorzystaniem plików cookies lub innych dostępnych narzędzi umożliwiających nam profilowanie Twoich potrzeb);
 3. gdy otrzymujemy je od podmiotów trzecich np. podmiotów, które współpracują z nami w zakresie realizacji zamówień dostawy, instalacji lub serwisowania kotłów grzewczych.

Czy jesteś zobowiązany podawać nam swoje dane osobowe?

Twoje dane podajesz nam dobrowolnie. Niemniej jednak w niektórych sytuacjach podanie danych jest niezbędne np. do zawarcia umowy z nami lub właściwego świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. dostawy części zamiennych pod wskazany nam adres). Czasami jednak podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (np. do celów związanych z rachunkowością, do celów podatkowych).

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przetwarzamy w szczególności w następujących celach:

 • wykonywania lub rozliczania usług sprzedaży, dostawy lub serwisowania kotłów grzewczych lub części zamiennych (w tym dokonywania zmian lub anulacji zamówienia), świadczenia usług konsultacyjnych dla instalatorów i serwisantów produkowanych przez Administratora kotłów grzewczych, rejestracji lub prowadzenia konta/profilu na forum internetowym Administratora, zamieszczania pytań lub komentarzy na forum internetowym, zapoznawania się z treścią wpisów w Serwisie lub forum internetowym lub innych usług świadczonych przez Administratora – podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy [art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: Rozporządzenie];
 • kierowania do osób, które wyraziły na to zgodę, komunikatów o charakterze marketingowym – podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie przez osobę, której dane dotyczą zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia).
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych np. obowiązku przechowywania określonych przepisami prawa danych przez określony czas (np. dokumentacja z zakresu rachunkowości), zebrania informacji w celu dokonania identyfikacji lub weryfikacji osoby fizycznej, przekazania danych uprawnionym organom lub podmiotom (np. policja, prokurator itp.) – podstawą prawną takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c) Rozporządzenia);
 • rozpatrzenia Twojego pytania lub zgłoszonej przez Ciebie sprawy (np. w kierowanych do Administratora korespondencji, wniosku o realizację przysługujących Ci praw do ochrony danych osobowych, reklamacji, zapytań itp.), ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Administratora roszczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, monitorowania aktywności lub profilowania potrzeb użytkowników w serwisach internetowych lub w celu realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia);
 • prowadzenia przez Administratora monitoringu wizyjnego jego nieruchomości (grunty oraz budynki) do celów ochrony mienia, zachowania bezpieczeństwa, kontroli procesu produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę – podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia) oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy;.

Jakie prawa mi przysługują jako podmiotowi danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo do bycia informowanym o tym kto, w jakich celach, jakiego rodzaju Twoje dane osobowe przetwarza, komu Twoje dane są udostępniane, przez jaki okres dane są przetwarzane, prawach jakie Tobie przysługują jako podmiotowi danych osobowych, jakie jest źródło danych (jeżeli dane nie pochodzą bezpośrednio od Ciebie), czy dane podlegają procesom podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz czy są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 2. prawo do dostępu do Twoich danych osobowych;
 3. prawo do sprostowania danych;
 4. prawo do usuwania danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 6. prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu Twoich danych;
 7. prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie);
 8. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Pliki cookies i inne technologie podobnego rodzaju

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego serwis internetowy. Zawierają zazwyczaj unikalny numer, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą.

Poprzez domyślne ustawienia swojej przeglądarki internetowej wyrażasz zgodę na instalowanie na Twoich urządzeniach plików cookies. Zgodę na instalowanie plików cookies możesz cofną w każdym czasie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce.

Pliki cookies wykorzystujemy przede wszystkim w celu wyświetlania treści oraz poprawy jakości naszych usług (tzw. cookies serwisowe). Na ich podstawie prowadzimy badania analityczne i statystyczne ruchu w naszym serwisie internetowym.

Wykorzystujemy następujące typy plików cookies:

 1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika serwisu (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;
 2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;
 3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. odtwarzacza flash), na czas trwania sesji;
 5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej,
 6. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są przez okres:

1) obowiązywania łączących Ciebie z Administratorem umów;

2) rozpatrywania przez nas kierowanej przez Ciebie do nas korespondencji w tym wniosków, pytań, skarg lub reklamacji itp.;

3) przetwarzania Twoich danych na podstawie udzielonej nam zgody do czasu jej cofnięcia np. gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych do celów marketingowych;

4 ) określony w przepisach obowiązującego prawa, jeżeli przepisy te stanowią o obowiązku przetwarzania lub przechowywania danych osobowych np. przechowujemy dane zamieszczone na fakturze VAT przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym wystawiona została faktura VAT, a dane utrwalone w nagraniach z systemu monitoringu przechowujemy przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, o ile nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu.

Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa