P.P. Heiztechnik Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacyjnej linii palników pelletowych”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie: 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

Projekt polega na wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu produkcji palników do spalania pelletu. W wyniku realizacji inwestycji powstanie nowoczesny zakład produkcyjny z linią technologiczną do produkcji palników.

Wartość projektu: 5 289 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 938 000,00 zł

Realizujemy projekt w ramach działania 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne w ramach osi priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa HT- GEO Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowych produktów pomp ciepła. Zakup urządzeń i maszyn pozwoli stworzyć własną linię technologiczną do produkcji pomp ciepła i umożliwi rozwój przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicznym.

Wartość projektu: 2 460 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 780 000,00 zł