AKCJA PROMOCYJNA

„PELLET BARLINEK Z KOTŁEM HEIZTECHNIK”

 

Szczegóły akcji

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji „Pellet BARLINEK z kotłem HT HEIZTECHNIK” jest firma BARLINEK S.A., z siedzibą w Kielcach
 2. Promocja prowadzona jest w dniach od 1 marca 2024 r. do 31 maja 2024 r.
 3. Promocja prowadzona jest na terenie Polski.
 4. Promocja obowiązuje wyłącznie kotłów pelletowych wyprodukowanych przez HT Heiztechnik i zakupionych na terenie Polski w „Autoryzowanej sieci sprzedaży Organizatora”.
 5. Promocja dotyczy urządzeń fabrycznie nowych. Nie dotyczy kotłów używanych.
 6. Promocja skierowana jest wyłącznie do klientów detalicznych.
 7. Promocja dotyczy kotłów zakupionych w okresie od 1 marca 2024 r. do 31 maja 2024 r.

Warunki i zasady udziału w promocji

 1. Zakup kotła pelletowego, wyprodukowanego przez HT Heiztechnik, o mocy do 60 kW,
  upoważnia do zakupu 1 palety* o wadze 990 kg (to jest 66 worków po 15 kg) pelletu marki BARLINEK za kwotę 1000 zł. Dodatkowo w wyniku rejestracji, Klient ma do wykorzystania dodatkowy rabat w kwocie 100 zł.
 2. Podana cena jest ceną brutto i obejmuje koszt dostawy pelletu na terenie Polski.
 3. Uczestnik promocji „Pellet BARLINEK z kotłem HT HEIZTECHNIK” zobowiązany jest do
  przesłania do firmy HT Heiztechnik, na adres biuro@heiztechnik.pl dokumentu zakupu wraz ze zdjęciem tabliczki znamionowej kotła.
 4. Następnie, postępując zgodnie z instrukcją znajdującą się powyżej [SZCZEGÓŁY AKCJI], zarejestruje się na stronie Organizatora pod adresem www.pelet.com.pl/program/ i złoży zamówienie na pellet.
 5. Akcja promocyjna dotyczy urządzeń zakupionych w terminie od 01 marca do 31 maja 2024 roku.
 6. Zgłoszenia należy składać najpóźniej do dnia 07 czerwca 2024 roku.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji przed dniem 31 maja 2024 bez konieczności podania przyczyny.
 8. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zakup przez Uczestnika Promocji, w
  „Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży Heiztechnik”, kotła pelletowego o mocy do 60 kW.
 9. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika Promocji od umowy zakupu kotła, będzie powodować utratę przyznanych mu praw w ramach akcji promocyjnej.
 10. Korzyści wynikające z zakupu udzielone w ramach Promocji nie podlegają wymianie na
  gotówkę lub inne ekwiwalenty.
 11. Każdy Uczestnik biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 12. Regulamin promocji dostępny na stronie internetowej www.heiztechnik.pl

Postanowienia końcowe

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie
  przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań
  związanych z niniejszą promocją, będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny, właściwy dla
  miasta Gdańska.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie
  każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.heiztechnik.pl

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania Promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Administratorem danych osobowych Uczestników jest firma
  HEIZTECHNIK Sp. z o.o. z siedzibą w Skarszewach oraz firma BARLINEK S.A. z siedzibą w
  Kielcach
 2. W pozostałym zakresie, do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby
  przeprowadzenia Promocji, znajdują zastosowanie zasady przetwarzania danych osobowych
  przy korzystaniu ze strony internetowej www.heiztechnik.pl, które są dostępne na stronie www.heiztechnik.pl

* 1 paleta (66 worków po 15kg razem 990 kg)