Czym jest krzywa grzewcza i jak ją ustawić?

Heiztechnik

Nowoczesne systemy grzewcze są w pełni sterowane i kontrolowane przez mikroprocesorowe sterowniki. Zadaniem użytkownika jest jedynie wprowadzenie odpowiednich ustawień, według których sterownik będzie regulował poszczególne parametry instalacji. Jednym z najważniejszych wskaźników jest krzywa grzewcza.

Dobór krzywej grzewczej zapewnia utrzymanie wewnątrz budynku stałej temperatury przy różnych temperaturach powietrza zewnętrznego. Optymalnie dobrana krzywa grzewcza gwarantuje komfort cieplny oraz oszczędności w domowym budżecie.

Co to jest krzywa grzewcza?

Krzywa grzewcza opisuje zależność między temperaturą zasilania instalacji grzewczej a temperaturą zewnętrzną. Określa ona wartość temperatury, do jakiej kocioł grzewczy ma podgrzewać wodę zasilającą instalację grzewczą przy danej temperaturze panującej na zewnątrz budynku. Krzywa określana jest za pomocą dwóch parametrów: nachylenia krzywej oraz jej poziomu. Krzywa grzewcza jest przedstawiana na wykresie, którego oś pozioma reprezentuje temperaturę powietrza zewnętrznego, natomiast oś pionowa temperaturę instalacji grzewczej.

Wpływ na krzywą grzewczą mają takie czynniki jak:

  • potrzeby mieszkańców budynku (temperatura powietrza wewnątrz pomieszczeń);
  • konstrukcja budynku (ciężar, rodzaj zastosowanych materiałów);
  • stopień izolacji termicznej przegród budynku (podłogi, ścian zewnętrznych, stropu) oraz rodzaj stosowanej wentylacji;
  • usytuowanie budynku na terenie kraju (strefa klimatyczna);
  • moc oraz sprawność urządzeń grzewczych;
  • stopień zautomatyzowania kotła oraz podgrzewacza ciepłej wody użytkowej.

Krzywa grzewcza – jak ustawić?

Doboru krzywej grzania można dokonać automatycznie lub ręcznie. Sposób ręczny polega na ustawieniu jej przesunięcia oraz nachylenia w zależności od charakterystyki cieplnej budynku. W praktyce zabieg ten polega na wyborze odpowiedniej krzywizny i ewentualne przesunięciu krzywej w dół lub górę wykresu. Optymalizacja krzywej grzewczej polega na zmianie kąta nachylenia krzywej grzewczej, co w rezultacie prowadzi do uzyskania żądanej temperatury w pomieszczeniu. Idealne ustawienie krzywej grzewczej za pierwszym razem jest bardzo trudne.

Dokonując optymalizacji krzywej grzewczej, należy przestrzegać następujących warunków:

    • temperatura w pomieszczeniu reprezentatywnym powinna zawierać się w przedziale od 15 do 25℃;
    • proces optymalizacji musi dokonywać się automatycznie;

● temperatura zewnętrzna musi być niższa niż 10℃ i przez godzinę powinna mieć mniej więcej stałą wartość (wahanie nie powinno być większe niż 6 K);

Przy ustawianiu krzywej grzewczej najrozsądniejszym rozwiązaniem jest dążenie do ustawienia jak najniższej krzywej, przy której w budynku zostanie osiągnięty komfort cieplny.

Krzywa grzewcza dla podłogówki – z racji pracy na niskich parametrach zasilania i powrotu krzywa grzewcza cechuje się niskim nachyleniem. Obniżenie temperatury zasilania i powrotu wody ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia sprawności kotła. Ma to szczególne znaczenie w przypadku kotła kondensacyjnego. Zbyt wysokie temperatury wody mogą spowodować brak kondensacji pary wodnej ze spalin, co w konsekwencji prowadzi do pogorszenia jego sprawności. W praktyce dla ogrzewania podłogowego można przyjąć krzywą z zakresu 0,2–0,4.

Krzywa grzewcza dla grzejników – dla nowoczesnych systemów grzewczych, jako górną granicę temperatury zasilania grzejnika wodą grzewczą zaleca się 60℃. Dla nowo wybudowanych dobrze ocieplonych budynków można przyjąć krzywą z zakresu 1–1,5.

Korekty krzywej dokonuje się w dół, gdy dom jest bardzo dobrze ocieplony, natomiast w górę, gdy jest słabo ocieplony.

Jeśli chcemy, by w mroźne dni było cieplej, należy wybrać bardziej stromą krzywą grzewczą (tj. z większym kątem nachylenia), natomiast jeśli chcemy, żeby w mroźne dni było chłodniej, należy wybrać mniej stromą krzywą.

Zalety stosowania krzywej grzewczej

Sterowanie pogodowe daje nowe możliwości kontroli pracy systemu grzewczego. Dzięki tego typu regulacji temperatura wody zasilającej instalację grzewczą nie podnosi się znacząco, a system osiąga przy tym wysoką sprawność. Zakłada się, że każde podniesienie temperatury wewnątrz pomieszczenia o 1℃ zwiększa zużycie paliwa przez kocioł o 6%.

Najnowsze rozwiązania z wykorzystaniem krzywej grzewczej

W sprzedaży dostępne są nowoczesne regulatory, które mają funkcję samodzielnego uczenia się przebiegu zmian parametrów systemu grzewczego. Regulator ustala parametry na podstawie rzeczywistego, ciągłego pomiaru temperatury wewnętrznej oraz zewnętrznej. Jednak ze względu na wysoką cenę nie są to urządzenia powszechnie stosowane.

Krzywa grzewcza w kotłach Heiztechnik

Opracowany dla kotłów Heiztechnik sposób wykorzystania krzywej grzewczej jest bardzo prosty i skuteczny, powoduje duży komfort cieplny oraz przyczynia się do znacznych oszczędności energii. Automatyka pracując w systemie pogodowym steruje pracą zaworów mieszających. Użytkownik, uwzględniając zapotrzebowanie energetyczne budynku wynikające z izolacji budynku , rodzaju ogrzewania (podłogowe czy grzejnikowe), skuteczności grzejników oraz oczekiwanej temperatury w pomieszczeniach określa temperaturę wody grzewczej za zaworem mieszającym dla temperatury zewnętrznej -10C oraz +10 C. Te dwa parametry określają nachylenie krzywej grzewczej. Takie ustawienie jest bardzo proste i skuteczne, w przypadku niewłaściwej temperatury w pomieszczeniach dokonujemy korekt w ustawieniu temperatury wody grzewczej za zaworem mieszającym.