Wymagania udziału w programie Czyste Powietrze

Heiztechnik

Uczestnictwo w rządowym programie Czyste Powietrze ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska szkodliwymi substancjami, pochodzącymi ze spalania nieodnawialnych źródeł energii. W celu zakwalifikowania się do programu, oprócz złożenia wniosku, konieczne jest dopełnienie wymaganych formalności.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie Czyste Powietrze, obejmującym dofinansowanie wymiany źródła ciepła czy docieplenia budynku jednorodzinnego, powinny zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami, jakie należy spełnić. Dostarczona dokumentacja podlegać będzie dokładniej weryfikacji.

Wymagania udziału w programie Czyste Powietrze

Rządowy program Czyste Powietrze ma na celu dbanie o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i zanieczyszczeń do atmosfery, pochodzących z instalacji grzewczych, wykorzystywanych w jednorodzinnych domach mieszkalnych. Ważnym aspektem programu jest również możliwość skorzystania z dofinansowania do ocieplenia budynku. Przedsięwzięcie to ma na celu ograniczenie utraty ciepła do otoczenia, a tym samym zmniejszenie zapotrzebowania na paliwo.

Skorzystanie z oferowanych udogodnień jest możliwe dla osób spełniających odpowiednio sprecyzowane wymagania, wśród których najważniejszym elementem jest złożenie wniosku o dofinansowanie. Potencjalny wnioskodawca powinien pobrać wniosek, wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełnienia, bezpośrednio ze strony internetowej WFOŚiGW. Warunkiem koniecznym jest uprzednie założenie na stronie konta i zalogowanie się. Oczywiście istnieje również możliwość pobrania wniosku w wersji papierowej bezpośrednio w siedzibie WFOŚiGW. Należy jednak pamiętać, że osoby ubiegające się o dofinansowanie do każdego wniosku powinny obowiązkowo dostarczyć dokumenty potwierdzające dochody. Istnieje też kilka innych, dodatkowych załączników, do których zaliczają się:

 • dokument potwierdzający prawo własności budynku, w przypadku braku numeru księgi wieczystej w składanym wniosku,
 • audyt energetyczny budynku, jeśli został on wykonany i stanowi podstawę danych w składanym wniosku,
 • nformację o przetwarzaniu danych osobowych osób innych niż wnioskodawca (ODO 1),
 • zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych, np. na temat stanu zdrowia (ODO 2).

Równie istotnym aspektem jest dotrzymanie wyznaczonego terminu dostarczenia wniosku ze wszelkimi wymaganymi dokumentami.

Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze

W programie Czyste Powietrze potencjalny wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie na przeprowadzenie wymiany źródła ciepła lub ocieplenia budynku, które w projekcie dzieli się na dotację, pożyczkę oraz dotację i pożyczkę w jednym. Jest to racjonalny podział umożliwiający skorzystanie z dowolnej formy wsparcia finansowego. Powyższe warianty dofinansowania mogą być wypłacone zarówno po zrealizowaniu jednego z etapów, jak również całości przedsięwzięcia. Co ważne, środki mogą zostać przekazane po zakupie, dostawie i montażu urządzeń, instalacji lub wyrobów budowlanych bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. W przypadku gdy dowody księgowe (np. faktury) zostały opłacone przez wnioskodawcę, wówczas dofinansowanie jest przekazywane na jego rachunek bankowy. W projekcie Czyste Powietrze wymagane jest dostosowanie się do warunków dofinansowania, jakie zostały dokładnie określone.

Najważniejsze z nich to:

 • w przypadku pożyczki zmienne oprocentowanie wynoszące nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych i nie mniej niż 2% rocznie,
 • wartość kosztów kwalifikacyjnych powinna wynosić nie mniej niż 7 tys. zł,
 • maksymalna wartość kosztów kwalifikacyjnych, od których liczy się wysokość dotacji, nie przekracza 53 tys. zł,
 • w przypadku pożyczki, okres finansowania nie może przekraczać 15 lat,
 • w przypadku okresu karencji, przy pożyczce może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż do daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 • okres realizacji założonych działań wynosi 24 miesiące liczone od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 30.06.2029,
 • ofinansowanie dotyczy przedsięwzięć, które rozpoczęły się po 01.01.2018 i nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Dofinansowanie nie obejmuje działań zakończonych przed dniem złożenia wniosku. Istotnym aspektem jest także fakt, że intensywność dofinansowania dotacyjnego jest ustalana na podstawie średniego miesięcznego dochodu, przekładającego się na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenta. Jakiekolwiek zmiany kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku, jak również w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie mają żadnego wpływu na zmianę intensywności dofinansowania.