Heiztechnik - Producent kotłów

Blog

Jak działają pompy ciepła?

Pompy ciepła wykorzystują dwa zjawiska znane w naturze – parowanie i skraplanie. Aby ciecz zamienić w parę, należy ją ogrzewać, czyli dostarczyć ciepło z dowolnego źródła. Przy skraplaniu, czyli procesie odwrotnym, należy ciepło z pary danego czynnika odebrać – wtedy nastąpi zamiana w ciecz. Temperatura, przy jakiej zachodzą procesy parowania i skraplania zależą od rodzaju cieczy oraz ciśnieniu, przy jakim proces jest prowadzony. Np. woda pod ciśnieniem 1 atm fizycznej wrze w temperaturze 100 oC (wrzenie to proces parowania w całej objętości cieczy, nie tylko na jej powierzchni), a pod ciśnieniem niższym – temperatura wrzenia się obniża. Czynnik chłodniczy stosowany w pompie ciepła ma temperaturę parowania poniżej -40 oC, zatem powietrze o temperaturze -15 oC ma wystarczająco dużo energii, aby taki czynnik ogrzać i odparować. Następnie pary czynnika są kierowane do sprężarki. Sprężany gaz zwiększa swe ciśnienie i temperaturę. Gorący gaz trafia do skraplacza, przekazuje w nim ciepło wodzie grzewczej (która następnie płynie do grzejników), ochładza się i skrapla. Powstała w skraplaczu ciecz ma nadal wysokie ciśnienie, które należy obniżyć, aby możliwe było jej odparowanie w niskiej temperaturze. Za ten proces odpowiada zawór rozprężny. Po zaworze rozprężnym  ciecz o niskim ciśnieniu trafia do parownika, gdzie odparowuje, pobierając ciepło z otoczenia parownika – może to być powietrze w popach ciepła powietrznych lub grunt w pompach ciepła gruntowych. Stąd rozróżniamy pompy ciepła powietrzne i gruntowe.

 

Jak dobrać pompę ciepła?

 

Aby uzyskać najlepszy efekt pracy pompy ciepła, czyli najniższe możliwe dla danego obiektu rachunki za energię elektryczną, należy poprawnie określić zapotrzebowanie budynku na ciepło. Za mała moc pompy ciepła będzie skutkować zbyt częstym załączaniem grzałek elektrycznych, za duża moc pompy ciepła doprowadzi do pracy on off w temperaturach powyżej 7 oC, a takie temperatury spotyka się średnio przez  80 dni sezonu grzewczego. Nowoczesne pompy ciepła to pompy inwerterowe, które pracują płynnie, unikając pracy w trybie on of i dlatego powinny być dobrze dobrane. Zatem jak dobrać pompę ciepła? W budynku modernizowanym instalator dobierze ją na podstawie szczegółowych informacji o dotychczasowym zużyciu paliwa (ilość oleju, gazu czy węgla) lub należy wykonać audyt energetyczny tzw. obliczenie zapotrzebowania cieplnego w skrócie - OZC. W budynku nowo budowanych OZC jest zawarte w dokumentacji projektowej domów. Określona jest też maksymalna moc grzewcza dla obiektu. 

Jak działa zawór czterodrożny

Zawór czterodrożny nazywany jest też zaworem czterodrogowym, posiada  cztery wyjścia rur nazywanych portami. Wewnątrz zaworu umieszczony jest regulowany,  obrotowy element, który umożliwia mieszanie strumieni cieczy. Wewnętrzny  element mieszający może być regulowany z zewnątrz przy pomocy połączonej z nim dźwigni lub podłączony do siłownika zaworu mieszającego, którego praca sterowana jest poprzez niezależny sterownik lub automatykę kotła. Automatyka steruje pracą mieszacza (położeniem wewnętrznego obrotowego elementu), reguluje jego ustawienie. Wewnątrz zaworu mieszane są strumienie wody - wpływającej z kotła i powracającej z instalacji grzewczej. Zgodnie z oprogramowaniem sterownika regulowana jest temperatura wody wypływającej z zaworu czterodrożnego lub zamykany jest jej przepływ.

Jak ustawić piec gazowy

Wiele mieszkań oraz domów wyposażonych jest w ogrzewanie gazowe. Jak ustawić piec gazowy? W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na prawidłowy dobór urządzenia do ogrzewanego budynku. Niestety często montuje się urządzenia o zbyt dużej mocy. Ustawienie parametrów pracy takiego kotła może być kłopotliwe, gdyż najważniejszą nastawą w pracy pieca gazowego jest moc minimalna. Każdy piec pracuje w trybie modulowanej mocy od minimalnej do maksymalnej. Jeżeli kocioł będzie nieprawidłowo dobrany, istnieje ryzyko taktowej pracy urządzenia, to znaczy: włącza się i wyłącza bez pracy w trybie modulacji mocy. Takie objawy występują często w małych obiektach z przewymiarowanym kotłem. Duża moc kotła potrzebna jest, gdy urządzenie pracuje w funkcji grzania „ciepłej wody użytkowej”. Rozróżnia się kotły grzejące wodę przepływowo lub współpracujące z pojemnościowym wymiennikiem ciepłej wody użytkowej. Jeżeli piec gazowy ma ogrzewać tylko centralne ogrzewanie to zły dobór skraca jego żywotność oraz zwiększa koszt ogrzewania. W celu zmniejszenia kosztów ogrzewania właściwym rozwiązaniem jest podłączenie do pieca gazowego termostatu oraz zaprogramowanie jego pracy zgodnie z oczekiwaniem użytkowników pomieszczeń.

Centralne ogrzewanie - przydatne informacje

Budynki mieszkalne oraz pojedyncze mieszkania wyposażone są w instalacje centralnego ogrzewania. Zadaniem instalacji centralnego ogrzewania jest dostarczenie energii cieplnej oraz ogrzanie pomieszczeń do określonej temperatury.

Czym są kotły na biomasę

Często zadawane jest pytanie „Czym są kotły na biomasę?” i w uzupełnieniu zapytania „Czym pali się w kotłach na biomasę?”. By ogólnie scharakteryzować kotły na biomasę trzeba określić co to jest „biomasa” i w jakiej formie najczęściej występuje. Uogólniając, biomasa to pozostałość po produkcji drzewnej, rolnej, materii organicznej oraz odpady podlegające biodegradacji. Biomasa wykorzystywana do celów energetycznych to głównie drewno i odpady drewna, słoma, trawy oraz rośliny energetyczne, które mogą być spalane w sposób bezpośredni tak jak słoma, siano i zrębka lub przetworzone w postaci pelletu czy brykietu. Biomasa, z produkcji leśnej i rolnej, zaliczana jest do odnawialnych źródeł energii (OZE) i ma korzystny wpływ na środowisko naturalne, zwłaszcza w aspekcie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Z założenia ilość dwutlenku węgla, jaka została zredukowana podczas „życia” biomasy (drzew, krzewów, traw itp.) jest równa ilości CO2 wyemitowanego do atmosfery podczas procesu spalania. Uzyskany w ten sposób korzystny efekt dla środowiska jest określany jako „zerowy bilans dwutlenku węgla” w przeciwieństwie do spalania paliw kopalnych takich jak węgiel, gaz ziemny czy olej opałowy powodujący dodatnią emisję CO2 do atmosfery.

Wydajność ogrzewania podłogowego

Wprowadzane normy budowlane dotyczące termoizolacji budynków, w znaczny sposób wpłynęły na zmiany w sposobie ogrzewania i wentylacji budynków. Wprowadzone zostały normy rocznego zapotrzebowania na energię. W grupie ,,nowych’’ budynków, które projektowane  są w kategorii energooszczędnych, ogrzewanie podłogowe jest podstawowym sposobem ogrzewania. Ogrzewanie podłogowe, ze względu na czynnik grzewczy, wykonywane jest jako - wodne, elektryczne lub powietrzne. Planując wykonanie ogrzewania, dokonujemy wyboru źródła ogrzewania. Wybór  najczęściej następuje poprzez analizę kosztów inwestycji i eksploatacji, ale coraz częściej uwzględniamy czynnik ochrony środowiska.

Pellet czy gaz

Decyzję o sposobie ogrzewania podjąć trzeba na etapie budowy domu lub jego modernizacji. W przypadku podjęcia decyzji o ogrzewaniu budynku gazem musi być możliwość podłączenia instalacji domu do przyłącza gazowego lub ustawienia zbiornika z gazem na zewnątrz budynku. Kocioł gazowy o mocy do 30 kW możemy zainstalować, w pomieszczeniu, w którym jest sprawna instalacja wentylacyjna i przyłącze kominowe. Kocioł na pellet o mocy do 25 kW powinien być zamontowany w kotłowni lub wydzielonej części pomieszczenia, które musi spełniać wymogi prawa budowlanego, oraz być wyposażone w instalacje: wentylacyjną (nawiewną oraz wyciągową) oraz kominową. Istotną rzeczą jest ochrona środowiska, wybór paliwa pellet czy gaz, ze względu na ochronę środowiska jest trudny – gaz jest paliwem kopalnianym a pellet spalany w nowoczesnych kotłach nie powoduje degradacji środowiska i jest niemal zerowym emiterem gazów cieplarnianych CO2. Od 2021r. wchodzą w życie przepisy WT2021, które wyznaczają bardzo wysokie wymagania na tzw. zapotrzebowanie energetyczne budynku, znacznie wpłynie to na koszt budowy. Wskaźnik EP (nieodnawialnej energii) dla gazu wynosi 1,1 a dla pelletu to tylko 0,2. Przy podjęciu decyzji o ogrzewaniu budynku pelletem – zdecydowanie obniżymy koszt wykonanie izolacji termicznej budynku.

Jak obliczyć moc grzejnika

Ogrzewanie pomieszczeń grzejnikami było podstawowy rodzajem  ogrzewania. Obecnie najbardziej popularne jest ogrzewanie podłogowe. W budynkach, w których przeprowadza się remonty, często stosuje się ogrzewanie mieszane.