Doprowadzenie powietrza do kotłowni.

Kotłownia to wydzielona część budynku, w której zamontowany jest kocioł. Kotłownia musi spełniać wymogi prawa budowlanego, w tym bardzo ważne, musi być wyposażona w wentylację nawiewno – wywiewną. Dla prawidłowego funkcjonowania kotłów niezbędne jest doprowadzenie powietrza do kotłowni w odpowiedniej ilości. Z dostarczanego do pomieszczenia kotłowni powietrza zamontowany tam kocioł pobiera tlen, który niezbędny dla procesu spalania paliwa.

Jak zrobić dopływ powietrza do kotłowni?

Dopływ powietrza do kotłowni, w których zamontowane są kotły na paliwa stałe, wykonuje się poprzez system wentylacyjny (nawiewno – wywiewny), który ma na celu:
– dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza do spalania paliw
– zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniu
– właściwą temperaturę w kotłowni.
Kotłownie, w których zamontowane są kotły tradycyjne, wykonywane jako kotły z otwartą komorą spalania i grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, powinny posiadać wentylację grawitacyjną wykonaną jako nawiewno – wywiewną. Analizując, jak zrobić wentylację w kotłowni uwzględnić trzeba podstawowy warunek prawidłowego funkcjonowania kotłowni, jakim jest właściwa ilość doprowadzanego i odprowadzanego powietrza. Wentylacja nawiewna powinna zapewnić dopływ takiego strumienia powietrza, który zapewni wentylację kotłowni i prawidłowy przebieg spalania. Strumień powietrza wentylacyjnego musi wynosić co najmniej 0,5 m³/h na 1 kW mocy kotła, a powietrza do spalania – 1,6 m³/h na 1 kW. W sumie wentylacja nawiewna powinna zapewnić napływ co najmniej 2,1 m³ powietrza na godzinę przy mocy kotła 1 kW.

Jak zrobić wentylację w kotłowni?

Wentylacja nawiewna powinna być wykonana w postaci kanału „zetowego” nie zamykanego o powierzchni przekroju poprzecznego co najmniej 200cm2 (ale nie mniejszej niż 5 cm2/1 kW mocy kotła). Otwór powinien znajdować się w dolnej części pomieszczenia, najlepiej na ścianie zewnętrznej nie wyżej jak 30 cm nad podłogą, jego zadaniem jest doprowadzenie powietrza do kotłowni z zewnątrz – napowietrzenie pomieszczenia. Otwór nawiewny wentylacji nie może być zamykany, przepływ powietrza nie może być ograniczany.

Odprowadzenie powietrza z kotłowni wykonuje się poprzez wentylację wywiewną, która ma za zadanie odprowadzić z kotłowni powietrze na zewnątrz budynku. Kotłownia powinna być wyposażona w kanał wentylacyjny – wywiewny wyprowadzony powyżej dachu. Kanał wywiewny wyposażony jest w otwory wywiewne, które powinny być umieszczone możliwie blisko sufitu. Powierzchnia przekroju otworów wywiewnych powinna być równa połowie otworów nawiewnych, ale nie powinna być mniejsze niż 14 X 14 cm2. Otwory wywiewne nie mogą być zasłaniane i zamykane. Niedopuszczalne jest montowanie mechanicznych zasłon.

Dlaczego dopływ powietrza do kotłowni jest taki ważny?

Wyjaśniając najbardziej krótko, doprowadzenie powietrza do kotłowni jest niezbędne dla właściwego funkcjonowania pieca, zapewnienia parametrów spalania, uzyskania wysokiej sprawności spalania oraz bezpiecznej długoletniej eksploatacji pieców. Wymiana powietrza w kotłowni ma zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom oraz właściwą temperaturę w pomieszczeniu.